Memorandum federale verkiezingen 2019-2024: Een ambitieuze legislatuur voor milieu en natuur

BRAL schreef mee aan het federaal memorandum 2019-2024: Een ambitieuze legislatuur voor milieu en natuur. Lees de volledige tekst en de samenvatting in bijlage.

In het kort gaat het over:

Klimaat

 • Verhoog de ambitie van het klimaatbeleid
 • Zorg voor samenhang van de verbintenissen
 • Voer een deugdelijk bestuur in
 • Zorg voor voldoende budgettaire en fiscale middelen

Energie

 • Zet in op energie-efficiëntie en -besparing
 • Maak werk van de kernuitstap
 • Bereid de uitstap uit fossiele energie voor
 • Gebruik biomassa binnen de grenzen van de duurzaamheid
 • Bereid de elektriciteitsvoorziening van de toekomst voor
 • Ondersteun de ontwikkeling van hernieuwbare energie

Mobiliteit

 • Nood aan een coherent mobiliteitsbeleid
 • Voer fiscale instrumenten in voor een duurzaam vervoersbeleid
 • Voorzie een gebruiksvriendelijk, duurzaam en voldoende groot aanbod aan treinen
 • Stimuleer een levendige fietscultuur

Gezondheid

 • Verbeter de luchtkwaliteit
 • Bescherm de burgers tegen giftige chemische stoffen
 • Verbied de verkoop van pesticiden voor particulier gebruik en reduceer het landbouwkundig gebruik
 • Bevorder de natuur in het gezondheidsbeleid

Landbouw en voeding

 • Creëer een voedingsbeleid
 • Maak van het gemeenschappelijk landbouwbeleid de motor voor een duurzame en gezonde voedselproductie
 • Verbied de verkoop van pesticiden voor particulier gebruik en reduceer het landbouwkundig gebruik
 • Steun de overgang naar een meer plantaardige landbouw en voedselvoorziening
 • Voorzie fiscale maatregelen die duurzame aankopen aanmoedigen
 • Neem als federale overheid een voorbeeldrol op

Biodiversiteit en natuur

 • Controleer de handel in wilde dieren en planten beter
 • Strijd tegen de vernietiging van de bossen in de wereld
 • Integratie van de internationale verbintenissen inzake duurzame ontwikkeling op het gebied van biodiversiteit, bossen en klimaat
 • Invasieve soorten en wilde dierenziekten
 • Vermindering van de ecologische voetafdruk van België
 • Natuur als rechtspersoon

Noordzee

 • Herstel en bescherm de mariene en kustecosystemen.
 • Ontwikkel een grensoverschrijdend netwerk van beschermde mariene gebieden
 • Zorg voor een duurzaam evenwicht tussen natuurbehoud
 • en sociaaleconomische activiteiten
 • Benut de noordzee voor de energietransitie

Circulaire economie

 • Maak een interfederale roadmap circulaire economie
 • Investeer meer in de circulaire economie
 • Fiscaliteit en economische instrumenten
 • Stimuleer de levensduur, reparatie, hergebruik en recyclage van producten
 • Informatie en rechten van de consumenten en bedrijven
 • Ondersteun de voorbeeldfunctie door middel van overheidsopdrachten
 • Ontwikkel een beleidskader en normering voor diepzeemijnbouw
 • Beheer specifieke stromen

Commons en participatie

 • Werk beleid en regelgeving uit die co-creatie, coöperaties en commoning stimuleren

Dit memorandum werd geschreven door:

 • Bond Beter Leefmilieu
 • BRAL
 • IEB
 • IEW
 • Greenpeace
 • WWF