Projectoproep Be Planet

Be Planet is een Belgische stichting die gewijd is aan het ondersteunen van lokale projecten met een positieve impact op het milieu, geïnitieerd door burgers en verenigingen. Dit kan gaan van mobiliteit, energie, consumptie over voeding tot biodiversiteit, … Deze kick-off is ook de gelegenheid om de eerste oproep voor projecten in België te lanceren.

Context

Ecologische vraagstukken zoals klimaat, biodiversiteit en hernieuwbare energie zijn belangrijke actuele maatschappelijke uitdagingen. Onlangs nog hield de Vlaamse overheid haar klimaattop, als antwoord op het COP21 akkoord van Parijs. Naast maatregelen vanuit de overheid zijn innovatie, experiment en maatschappelijk ondernemerschap broodnodig om tot succesvolle, concrete oplossingen te komen.

Het maatschappelijk middenveld en burgers zijn de bakermat voor tal van duurzame, innovatieve & creatieve projecten. Het enorme succes van de Franse film Demain bevestigt dit eens te meer. Het is dan ook logisch dat zij actie ondernemen. Om synergie te creëren tussen bedrijven, burgers en de overheid ten voordele van het klimaat hebben Bond Beter Leefmilieu (BBL), de Brusselse stadsbeweging BRAL en Inter Environnement Wallonie (IEW) de stichting Be Planet opgericht.

“Met Be Planet willen we burgerinitiatieven in Vlaanderen en Brussel een boost geven. We willen dat de komende jaren meer burgers en verenigingen financiering krijgen voor innovatieve, duurzame en lokale projecten. Onze ambitie is om eind 2018 met tevredenheid terug te kunnen kijken op de meer dan 100 initiatieven die we mee hebben mogelijk gemaakt, ook dankzij onze kansengevers: de bedrijven, overheden en burgers. En tot slot ben ik fier dat we met Be Planet aan gezamenlijke krachtenbundeling kunnen doen met de milieufederaties in Vlaanderen, Wallonië en Brussel." - Danny Jacobs, directeur Bond Beter Leefmilieu

"Be Planet … make our planet more worthwhile living in!”

“Onder de noemer Selfcity BXL valoriseren en ondersteunen we de burgerinitiatieven in Brussel die steeds talrijker worden. Samen met Be Planet voegen we hier nog een laagje aan toe. Ons actiedomein beperkt zich niet tot de grenzen van het Brussels Gewest. Via Be Planet met Waalse en Vlaamse partners samenwerken, is voor ons zeker ook een meerwaarde.” - An Descheemaeker, coördinatrice Stadsbeweging BRAL

Impact realiseren samen met bedrijven en de burgers

Door strategische partnerschappen met bedrijven uit te werken, komen we een stapje dichter bij de realisatie van onze missie.

“Een recente survey van The Shift leert dat een grote meerderheid van bedrijven en non-profit organisaties het belang van duurzaamheidspartnerschappen onderschrijft om maatschappelijke en ecologische uitdagingen aan te gaan. Be Planet is hier een mooi voorbeeld van.” - Sabine Denis, co executive officer The Shift

Pieter Timmermans, gedelegeerd bestuurder van het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) zegt hierover ook het volgende: 

“Duurzaamheid is heel wat meer dan een ‘nice to have’: het zit in het DNA van onze ondernemingen. Er ontstaan nieuwe consumptiepatronen (zoals de product-diensteconomie of de deeleconomie) die aansporen om blijvend te innoveren in producten, procedés en managementaanpak. Be Planet biedt in die context een aanzienlijke toegevoegde waarde bij het ontwikkelen van duurzame en innovatieve projecten met een positieve impact op het milieu en de maatschappij in samenspraak met burgers, bedrijven en overheden.”

Ook de steun van burgers via giften maakt deel uit van het financieel model om de projecten de nodige financiële ondersteuning te kunnen geven.

Lancering van de projectoproep

Kandidaten kunnen tot 05.08.16 hun dossier indienen. Op www.beplanet.be staat alle informatie betreffende de projectoproep.
In oktober worden de geselecteerde projecten bekend gemaakt.

De ingediende projecten moeten aan een reeks criteria beantwoorden zoals de reële en positieve impact op het leefmilieu zonder de socio-economische aspecten uit het oog te verliezen. De gedetailleerde selectiecriteria staan eveneens in het persdossier vermeld.

Contactgegevens

Het persdossier en de foto’s van de persconferentie zijn beschikbaar op www.beplanet.be, onder ‘Pers’.

(i) In het persdossier vindt u meer informatie over de studie ‘De staat van het partnerschap in België’.