Persbericht: Cancun 2010 - geloof hersteld maar nog veel werk

Persbericht

Na twee intense onderhandelingsweken, blijft het geloof in een globaal klimaatakkoord overeind. De milieubeweging is tevreden met dit bescheiden resultaat, maar benadrukt dat er nog zeer veel werk op de plank ligt. «Het vertrouwen in het multilateraal overleg onder de vleugels van de Verenigde Naties is gered, het klimaat echter nog lang niet », aldus An Lambrechts van Greenpeace.

Dankzij de, door iedereen geroemde inspanningen, van het Mexicaans voorzitterschap, hebben de bijna 200 aanwezige regeringen een akkoord bereikt over een reeks beslissingen. Dit zal het pad effenen voor een globaal klimaatakkoord op de volgende klimaatconferentie in Zuid Afrika eind volgend jaar. Annick Vanderpoorten, woordvoerder van WWF, verduidelijkt : « De geïndustrialiseerde landen hebben erkend dat het nodig is om de CO2-uitstoot tegen 2020 met 25 tot 40% te verminderen, om de klimaatopwarming te beperken tot 2 graden ten opzichte van het pré-industriële niveau. Bovendien hebben ze erkend dat het noodzakelijk is om het ambitieniveau van de nu voorgestelde CO2-reducties te verhogen. Dit is een significante stap vooruit. » Met de oprichting van een groen klimaatfonds voor de klimaatfinanciering van ontwikkelingslanden is er ook vooruitgang geboekt op het vlak van de noodzakelijke klimaatfinanciering voor ontwikkelingslanden. Bovendien legden de onderhandelaars de basis voor een financieringsmechanisme voor de vermindering van emissies ten gevolge van ontbossing.

Sara Van Dyck van Bond Beter Leefmilieu stelt niettemin : «er blijven heel wat belangrijke vraagstukken onopgelost: de starre houding van Japan en Rusland zorgde ervoor dat er nog geen akkoord bereikt werd over een verlenging van het Kyotoprotocol, de beslissing hiervoor werd uitgesteld tot de volgende klimaattop eind volgend jaar. Bovendien werd geen concreet stappenplan overeengekomen om de te lage emissiereductiedoelstellingen, die dreigen te leiden tot een klimaatopwarming van ten minste 3 graden celcius, te verhogen. Daarnaast werden de noodzakelijke financieringsbronnen voor ontwikkelingslanden ook niet geïdentificeerd.»

De Belgische milieuorganisaties zijn blij dat Europa, onder impuls van het Belgisch voorzitterschap, een positieve rol heeft gespeeld voor heel wat belangrijke thema’s, niet in het minst met haar inzet voor het verlengen van het Kyotoprotocol. Maar om coherent te zijn met haar eigen standpunten, moet Europa haar emissiereductiedoelstelling voor 2020 nu prioritair verhogen van 20 naar 30%, wetende dat de wetenschap ons leert dat een doelstelling van 40% noodzakelijk is.

An Lambrechts van Greenpeace concludeert : "Het VN proces is gered, maar het klimaat nog lang niet. Er ligt nog veel werk op de plank."

Meer informatie

Cancun - An Lambrechts | Policy officer| Greenpeace Belgium | an.lambrechts@greenpeace.org | +32 (0) 485 788 375| Cancun : 00521 998 215 42 29.

België - Sara Van Dyck | Beleidsmedewerker | Bond Beter Leefmilieu | sara.van.dyck@bblv.be | 0485 92 31 12.