Persbericht: "Geen Uplace Machelen, dan ook geen milieuattest voor Just Under the Sky Brussel"

Persbericht

 

Vakbonden, stads- en milieuverenigingen, patrimonium- en zelfstandigenorganisaties en buurtcomités uit Brussel en Vlaanderen vragen dat de Brusselse Regering geen milieuattest aflevert voor het shoppingcenter Just Under the Sky. Dat de Brusselse regering tegen de komst van Uplace is, is ongeloofwaardig als ze op hetzelfde moment een gelijkaardig shoppingproject als Just Under the Sky blijft verdedigen.

 

Brusselse regering is tegen Uplace, waarom dan niet tegen Just Under the Sky?

“Geen milieuattest voor Just Under the Sky”

Just Under the Sky (JUTS) is het shoppingcenter (56.000 m2, 1653 parkeerplaatsen) dat de groep Mestdagh wil realiseren naast de van Praetbrug. Dit project is nefast voor de mobiliteit, het patrimonium en de handel. De negatieve effecten van dit project overstijgen bovendien ruimschoots de grenzen van Brussel.

Eind september 2011 verkreeg Mestdagh  een stedenbouwkundig attest  (geen vergunning dus!). Maar het stedenbouwkundig attest is niets waard zonder een milieuattest. En dat heeft de groep Mestdagh nog niet in handen. Zowel de administratie Leefmilieu Brussel als het Milieucollege (waarbij Mestdagh beroep aantekende voor het niet afleveren van het milieuattest) gaven om procedurele redenen nul op het rekest.  Waarop Mestdagh opnieuw beroep aantekende bij de regering. De Brusselse regering moet dus beslissen (of niet!) zonder dat de bevoegde instanties zich inhoudelijk over het project hebben uitgesproken.

Wij vragen dan ook dat de regering het milieuattest weigert. En wel om volgende redenen:

·         Er is geen rekening gehouden met cumulatieve effecten op de mobiliteit/vervuiling ten gevolge van andere (shopping)projecten in de buurt (Uplace in Machelen en NEO op de Heizel). Bij NEO worden 4.490  nieuwe  parkeerplaatsen gepland. Het Heizelplateau beschikt dan over 12.000 parkeerplaatsen. Zowel JUTS als NEO zijn voor hun (auto)bereikbaarheid bovendien in grote mate afhankelijk van de Brusselse Ring en van de A12. Die zullen alleen nog maar meer auto’s te slikken krijgen. Uplace, een paar kilometer verder op de Ring, krijgt 6.000 parkeerplaatsen. Over de cumulatieve mobiliteitseffecten die al dat extra autoverkeer zal genereren, is er bovendien geen overleg geweest tussen Brussel en Vlaanderen. En helemaal stuitend is dat zelfs de impact van twee projecten die Brussel op het eigen grondgebied plant, nooit samen zijn bestudeerd. Er moet dus op zijn minst een aanvullende studie komen.

·         De plannen zijn niet compatibel met de gewestelijke mobiliteitsdoelstellingen zoals geformuleerd en goedgekeurd in het IRIS2-plan van de Brusselse regering: 20% minder autoverkeer in 2018. In drukke periodes verwacht JUTS 155.000 bezoekers per week, waarvan 70 % met de auto zal komen! De Van Praetbrug, nog altijd een belangrijke toegangspoort tot Brussel voor het pendelend autoverkeer, zal nog meer overbelast worden dan vandaag. Ook de andere projecten zetten zoals gezegd nog altijd zwaar in op de auto. Er zullen niet alleen veel meer auto’s zijn, ook de vervuiling zal exponentieel toenemen. Zeker als men weet dat die auto’s in de file zullen staan.

·         JUTS maakt ook elke poging om de Europese stikstofdioxidenorm te halen ongeloofwaardig (40 microgram NO2/m3 als jaargemiddelde tegen 2015). Wat betreft de fijnstofnorm (PM10) is Brussel overigens al in overtreding.  We mogen 35 keer boven de daggemiddelde norm uitkomen en Haren zit nu al aan 79! Ook Molenbeek zit al aan 38. Kortom: zware Europese boetes hangen ons boven het hoofd bij een ongewijzigd beleid. Wat ineens ook de Brusselse ambitie om  Europese Green Capital te worden in 2014 utopisch maakt.

·         Schaarbeek-Vorming (plannen nu in opmaak bij de Brusselse Regering), het uitgestrekte gebied langs het kanaal tussen JUTS en UPLACE, moet van de Brusselse regering een CO2–neutrale zone worden. Zelfs het optionele voetbalstadion zou het met amper parkeerplaatsen moeten doen en moet zich vooral richten op de GEN-stations om de supporters aan te voeren. JUTS maakt deel uit van de perimeter van dit richtschema.

 

In zijn bezwarennota tegen de komst van Uplace schermt Brussels minister-president Charles Picqué met identiek dezelfde argumenten die wij hier vermelden: “er is geen synergie met geplande aanpalende ontwikkeling”, “het gecumuleerd effect van mobiliteitsgenererende activiteiten is onbestudeerd”, “geplande logistieke functies worden problematisch”, “ontwikkeling Schaarbeek-Vorming zal  hinder ondervinden”, “vermeerdering van congestie, geluidshinder en emissie”, “de economische leefbaarheid van grotere zone wordt gehypothekeerd”, “massa extra belasting van de reeds verzadigde Ring”, “het project gaat regelrecht in tegen de plannen van de Brusselse Regering om het autoverkeer tegen 2018 met 20% te verminderen (uitgangspunt IRIS2-plan), “vermeerdering van NO2-emissies”[1].

Wil de Brusselse regering enigszins geloofwaardig zijn, moet ze dus ook dit milieuattest weigeren.

BRAL (Brusselse Raad voor het Leefmilieu), IEB (Inter-Environnement Bruxelles), Brussel Fabriek, ARAU, La Fonderie, Pétitions Patrimoine, het buurtcomité Maria Christina/Koningin/Stéphania, het Interwijkencomité van Neder-Over-Heembeek én het Interregionaal Platform voor Duurzame Economie (ACV regio Halle-Vilvoorde, ACV/CSC Brussel,  ACW Brussel–Halle-Vilvoorde, UNIZO regio Vlaams–Brabant en Brussel, Union des Classe Moyennes, Bond Beter Leefmilieu)

 

>>> VERSION FRANCAIS <<<<

Contact:

BRAL : Steyn Van Assche, 02/217 56 33 - 0498/13 25 86,  steyn@bralvzw.be    

IEB : Claire Scohier, 02/893 09 14 - 0473/66 75 05, claire.scohier@ieb.be

BruxellesFabriquesBrusselFabriek: Guido Vanderhulst, 0477/25 09 61 - gvanderhulst@skynet.be

UNIZO: Anton van Assche, 0478/444.119 - Anton.VanAssche@unizo.be

FNUCM: Francine Werth , 0473/985564 -  francine.werth@ucm.be

buurtcomité Maria Christina / Koningin / Stephania: René Van Liefferinge vanliefferinge.boon@skynet.be


[1] Officiële bezwarennota van de Brusselse Regering ingediend op 14 juli 2011 in het kader van het openbaar onderzoek voor Uplace Machelen