Persbericht: Schauvliege plooit voor privébelangen Uplace

Persbericht

Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvliege kende een milieuvergunning toe aan het winkelcentrum Uplace. Milieuorganisaties Greenpeace, Bond Beter Leefmilieu en BRAL vzw (Brusselse Raad voor het Leefmilieu) zijn verbolgen en vechten deze beslissing aan bij de Raad van State. “Schauvliege plooit voor privé-investeerder Uplace en ontloopt hiermee haar verantwoordelijkheid als milieuminister.”

Uplace zal zorgen voor nóg meer files, luchtvervuiling en CO2-uitstoot.  “Een winkelcentrum dat je quasi alleen met de auto kan bereiken, druist in tegen de grote milieu- en mobiliteitsuitdagingen waar we voor staan. Deze milieuvergunning is een milieuminister onwaardig. De voordelen en de winst in dit verhaal zijn voor de privé-investeerder, de nadelen en de kosten, zoals bijkomende files en vervuiling, voor de samenleving. Dit is een schoolvoorbeeld van onverantwoord beleid”, zeggen de milieuorganisaties.

Wat met klimaat en luchtkwaliteit?

Het OECD voorspelt in een recent klimaatrapport (1) dat 'beleid as usual' voor een opwarming van 6° zal zorgen in 2050. Ook op vlak van luchtkwaliteit scoort Vlaanderen slecht. Zo worden de EU-doelstellingen voor verzurende stikstofoxiden (NO2) niet gehaald en werd Europees uitstel gevraagd (2). Het meest schadelijk voor de gezondheid is het ultra-fijn stof, ook wel dieselroet genoemd. Dit dieselroet hangt volledig samen met de niveaus van NO2, een typische emissie van (diesel)voertuigen. Als de niveaus van NO2 stijgen, stijgt automatisch ook het dieselroet in de lucht. En laat nu juist heel de zone rond de Brusselse ring één van de meest problematische punten zijn voor NO2. Uit onderzoek van de Vlaamse Milieumaatschappij blijkt dat het NO2-jaargemiddelde overal langs de Brusselse ring wordt overschreden. We kunnen er dan ook van uitgaan dat het niveau aan dieselroet hier veel hoger ligt dan gezond is (3). Met dit soort beleid hypothekeert de Vlaamse regering niet alleen de volksgezondheid, maar dreigt ze ook boetes te moeten betalen aan Europa.

Schauvliege staat met deze beslissing lijnrecht tegenover het advies van de gewestelijke milieuvergunningscommissie, het standpunt van de provincie Vlaams-Brabant en tientallen lokale gemeente- en stadsbesturen. Bovendien druist Uplace ook in tegen de hogere Vlaamse klimaatambitie die Schauvliege onlangs aankondigde.

Files op de Ring

“Op vlak van mobiliteit moet de Vlaamse regering de mensen niks wijsmaken. Een bredere Ring – volgens Vlaanderen nodig om Uplace bereikbaar te maken - zal de files niet verhelpen. Dat blijkt uit haar eigen studies. (4) Met Uplace zetten we een stap achteruit: meer verkeer, langere files, meer luchtvervuiling en meer lawaai. Als de Vlaamse minister de fileproblemen op de Ring serieus nam, dan had ze de milieuvergunning voor Uplace geweigerd.”

Naar de Raad van State

Het vergunnen van Uplace is ook in tegenspraak met het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV) en de Winkelnota van de Vlaamse regering. Daarin wordt gekozen voor een gezond evenwicht tussen winkelen in de kern en handelsontwikkelingen buiten de stad. “Goede voornemens zijn niks waard als ze in de praktijk -lees: onder druk van een grote vastgoedontwikkelaar- in de prullenbak worden gegooid. We zullen er bij de Raad van State Voor voor pleiten om deze milieuvergunning te vernietigen.”

Meer info:

- Greenpeace: Joeri Thijs, campagneverantwoordelijke klimaat & transport, 0496 26 31 92
- Bond Beter Leefmilieu: Erik Grietens, beleidsmedewerker, 0474 40 63 94
- Brusselse Raad voor het Leefmilieu: Joost Vandenbroele, stafmedewerker stedenbouw,  0473 85 35 37

Noten:

(1) OECD Environmental Outlook to 2050: The Consequences of Inaction. Maart 2012

(2) Beleid doet te weinig voor luchtkwaliteit (BBL)

(3) Propaganda-oorlog in Vilvoorde: Uplace vervalst wetenschappelijke grafieken (BBL)

(4) Verbreding Brusselse ring geen oplossing voor sluipverkeer en Brusselse ring: MER(de) (BBL)