Sint-Pieters-Leeuw: omstreden vergunning voor landbouwloods in valleigebied vernietigd

Anderlechtse bewoners en natuurvereniging krijgen gelijk in hun verzet tegen de bouw van een mastodont van een landbouwloods in de Vogelzangbeekvallei

In haar arrest van 2 juni 2022 vernietigt de Raad voor Vergunningsbetwistingen (RvVB) de omgevingsvergunning verleend door de Provincie Vlaams-Brabant voor de bouw van een enorme landbouwloods en aanzienlijk bijkomende verharding op een weiland gelegen naast de Vogelzangbeek, die de grens vormt tussen Sint-Pieters-Leeuw en Anderlecht. Met dit arrest behalen de Anderlechtse natuurvereniging CCN Vogelzang CBN en de bewoners in de Vogelenzangstraat een belangrijke overwinning. Eerder al had de RvVB in een arrest van 25/03/2021 de vergunning geschorst.

Het arrest van de Raad stoelt op drie belangrijke vaststellingen.

  1. Het openbaar onderzoek dat de gemeente Sint-Pieters-Leeuw organiseerde in november 2019 is onrechtmatig verlopen. Er hing geen affiche met bekendmaking aan de Kortvondelweg waar de loods gepland was. Daardoor konden de bewoners en de natuurvereniging geen gebruik maken van hun recht op inspraak in een vroeg stadium van het dossier.
  2. De weide waar de bouw van deze mastodont van een loods was voorzien is volgens het gewestplan gelegen in landschappelijk waardevol agrarisch gebied (LWAG). Met een hoogte van 11,8 meter zou deze loods veel hoger komen dan de bestaande landbouwgebouwen op het perceel en de meer dan 4.000 m² verharding voorzien in het project zou een aanzienlijke aantasting betekenen van de groenblauwe structuur van de beekvallei. De argumentatie van de Provincie die diende aan te tonen dat deze loods geen noemenswaardige aantasting veroorzaakte van het landschap werd door de Raad van tafel geveegd.
  3. Tot slot verwijst de Raad naar de twijfel of de voorziene koelinstallatie de wettelijke Vlarem II voorwaarden inzake geluid zou kunnen nakomen. Hoewel de provincie bij het verlenen van de vergunning geluidsmetingen had opgelegd na de ingebruikname om eventuele overschrijdingen nadien te remediëren stelt de Raad dat deze geluidsmetingen geen zekerheid bieden met betrekking tot de naleving van de geldende milieuvoorwaarden.

Valleigebieden zijn cruciaal in de strijd tegen de negatieve gevolgen van de klimaatverandering

Op zondag 5 juni werden we voor de zoveelste keer op rij geconfronteerd met de vernielingen en het menselijk leed veroorzaakt door overstromingen. De van oudsher vochtige weilanden in valleigebied moeten opnieuw hun rol van waterbuffer kunnen spelen en zo een belangrijke bijdrage leveren in de strijd tegen de negatieve gevolgen van de klimaatverandering. In de beleidsplannen van de verschillende bevoegde overheden is er geen gebrek aan goede intenties. Het Ruimtelijk Structuurplan van de Provincie Vlaams-Brabant stelt een herstel van de groenblauwe kwaliteiten van valleigebieden voorop en het ruimtelijk structuurplan van Sint-Pieters-Leeuw stelt dat verdere drainage binnen die valleigebieden moet worden uitgesloten. Hoe is het dan mogelijk dat voor een aanvraag gelegen in kwetsbaar valleigebied en ingekleurd als overstromingsgebied toch een vergunning verleend werd in eerste aanleg door de gemeente en nadien in beroep door de provincie?

De bewoners in de Vogelezangstraat in Anderlecht en de bewoners van het Negenmanneke in Sint-Pieters-Leeuw kennen maar al te goed de verschrikkelijke gevolgen van overstromingen van de afgelopen jaren. De vernietiging van de omstreden omgevingsvergunning is dan ook een grote opluchting.

Of er nu definitief een doek valt over dit omstreden bouwproject valt af te wachten aangezien de provincie 5 maanden de tijd heeft om een nieuwe beslissing te nemen.

Contacten

Natuurvereniging:
CCN Vogelzang CBN: Bernadette Stallaert, bernadette.stallaert@gmail.com, 0478/344 142

Bewoners:
Davy Deschepper: davydeschepper@gmail.com, 0486/563 820
Advocaten: Gwijde Vermeire (vermeire.gwijde@telenet.be) en Hendrik Schoukens (Hendrik.Schoukens@UGent.be)

Facebook:  CCN Vogelzang CBN: https://www.facebook.com/ccnvogelzangcbn/

Bijlage: Arrest van de RvVB van 2 juni 2022 met nummer RvVb-A-2122-0805