Een LEZ geeft steden de kans de gezondheid van hun burgers te beschermen

BRAL | Stadsbeweging voor Brussel | Mouvement urbain pour Bruxelles | An urban movement for Brussels
Zaterdagplein 13 Place du Samedi - 1000 Brussels | tel: +32 2 217 56 33 | mail: info@bral.brussels