Persbericht: Herbekijk de heraanleg van de Havenlaan!

Persbericht

Bral vzw, Inter-Environnement Bruxelles (IEB) en Buurtcomité Maria-Christina/Koningin/Stephania vragen om de plannen voor heraanleg van de Havenlaan met hoogdringendheid aan te passen. Die plannen voorzien nog altijd in een nodeloos duur, waterondoorlatend en overgedimensioneerd wegdek. De heraanleg was op maat getekend van het ondertussen afgevoerde logistiek distributiecentrum BILC (Brussels International Logistic Center). Dat centrum zou immers talrijke zware vrachtwagens aantrekken. Nu het BILC opgeborgen is, dringt een herziening van de plannen zich op.

Nochtans blijft de bevoegde minister vasthouden aan de geplande en in de vorige legislatuur vergunde heraanleg. Het is alvast nu de laatste kans om alsnog het tij te keren. De aanbesteding voor de uitvoering van de heraanleg is uitgeschreven maar er is nog geen contract getekend.

Heraanleg op maat van het (ex) BILC

Bij de voorstelling van de plannen voor de heraanleg in het voorjaar van 2008 was het al wel duidelijk dat ze een politiek compromis waren. Er was nu eenmaal overeengekomen dat het BILC er moest komen. Voor meer info over het BILC en de stroom aan zware vrachtwagens die dit project met zich zou meebrengen, verwijzen we graag naar ons persbericht van september 2008.  

De plannen voorzagen alleen een versmalling van de Havenlaan van Sainctelette tot aan de Redersbrug, om zo de kanaalzone in dat gebied een meer stedelijk karakter te geven. Na de Redersbrug echter bleef de huidige breedte behouden. Ter hoogte van die brug lag immers het terrein waar het BILC moest komen. En de (zware) vrachtwagens die dat terrein op- en af zouden rijden moesten kunnen zwenken. En dat neemt nu eenmaal plaats in.

Dit is één van de redenen waarom veel platanen langs de Havenlaan moeten worden gekapt. Er moest namelijk nog genoeg plaats overblijven voor een (uiteraard noodzakelijk) fietspad.  En jawel, de wortels van die platanen zitten danig in de weg.

Maar nu het BILC er dus niet komt, is er meer dan genoeg plaats op de Havenlaan om een goed fietspad te voorzien en is het zelfs niet nodig om de platanen te kappen.

De plannen blijven echter ongewijzigd. Om voorbereid te zijn op de massa vrachtwagens wil men een zware betonlaag met een specifieke ‘onderstructuur’ om al dat gewicht op te vangen.

  • Deze specifieke ingreep zorgt er voor dat er een enorme oppervlakte gecreëerd wordt die niet waterdoorlatend is, met de ecologische gevolgen van dien. Al dat water komt in de riolering terecht en zorgt voor de verdere overbelasting. Op piekmomenten kunnen de rioleringen het water nu al niet slikken. En wanneer de riolering het water niet kan slikken, gaat het ongezuiverd het kanaal in. En al dat regenwater in de riool bemoeilijkt hoe dan ook de zuivering van het echte afvalwater.
  • Deze specifieke ingreep kost ook veel extra geld! Iets wat in de huidige budgettaire crisis niet te verantwoorden valt. Het mag duidelijk zijn dat het ook niet gewenst is dat er in de toekomst op deze locatie andere activiteiten komen die een vergelijkbaar aantal vrachtwagens met zich meebrengt. Het hardnekkig vasthouden aan deze operatie doet vermoeden dat de Haven van Brussel andere maar toch vergelijkbare plannen heeft met de terreinen van het BILC.
  • Een en ander heeft ook gevolgen voor de ontwikkeling van de site van Thurn & Taxis. Zoals we weten staat er heel wat te gebeuren op de site (kantoren, huisvesting, publieke ruimte, park, …). De mensen die daar er komen wonen en werken, gaan een boel water gebruiken dat makkelijk natuurlijk kan gezuiverd worden. Denk maar aan toiletten, handen wassen, wasmachines, … Dat water kan nadien naar het kanaal afgevloeid worden. Ook overtollig regenwater dat niet kan infiltreren of wordt gerecupereerd kan op die manier ecologisch verantwoord ‘verdwijnen’. De heraanleg van de Havenlaan moet dan ook op die manier herzien worden dat deze afvoer mogelijk blijft.

 

Waarom dus vasthouden aan een verouderd plan?

Het meest gehoorde argument is dat het herbekijken van de plannen te veel tijdverlies met zich zou meebrengen. Er was nu eenmaal een vergunning verleend in de vorige regering en men wil geen tijd verliezen door heel te procedure opnieuw te beginnen. Wil men de fundamenten van een weg veranderen, dan moet ook de vergunning vernieuwd worden en dat neemt tijd in beslag.

De consequenties op lange termijn zijn echter te belangrijk om toch dringend alle procedures stop te zetten. Onlangs verscheen in het Staatsblad de officiële aankondiging waarin het Brussels Gewest aannemers oproept zich kandidaat te stellen voor de werken. Het contract is nog niet getekend. Daarom vragen wij nú politieke moed om de plannen te herzien. Het blijft weliswaar essentieel (indien nodig tijdelijk) te voorzien in een verbeterde fiets- en voetgangersinfrastructuur.
 
Ten slotte steken we de hand uit naar de Haven van Brussel om samen te zitten rond haar plannen voor de site van het BILC en het daarnaast gelegen TIR-centrum. We steunen de Haven van Brussel in haar vraag om productieactiviteiten te behouden vanaf de Redersbrug. Op voorwaarde dat die compatibel zijn met deze locatie in de stad. Het is een denkoefening waar de milieubeweging en de bewoners graag bij helpen.
 

Contact:

 

Bral - Steyn Van Assche - 0478/ 99 97 07

IEB - Mathieu Sonck - 0478/20 35 78

Buurtcomité Maria-Christina/Koningin/Stephania - René Van Liefferinge - vanliefferinge.boon@skynet.be