"BRAL favorable au projet pour les boulevards du centre, moyennant un dialogue"

30/09/2015
Aperçu IMG_20150928_123248.jpg
Aperçu IMG_20150928_123227.jpg

BRAL is positief over de ingrepen die gepland worden aan de centrale lanen, maar vraagt snel een open en permanente dialoog tussen stad en bewoners. “De  stadsautostrade die deze as jarenlang was, verdwijnt en de publieke ruimte binnen de perimeter wordt kwalitatiever en groener. Dat was hoognodig. We vragen wel dat er meer dialoog en bewonersinspraak komt en dat ook de effecten van de heraanleg búiten de perimeter worden gemeten. Voor zo’n belangrijk dossier had er al lang een effectenstudie moeten zijn, op schaal van de Vijfhoek. Een begeleidingscomité, mét bewoners, kan een deel van de oplossing zijn”, zegt Joost Vandenbroele van BRAL.

De aanvragen voor de heraanleg van de centrale lanen en het Beursplein bevatten een reeks positieve elementen. Veel ervan waren ook aanbevelingen van de jury van de BRAL-ideeënoproep Anspachpark aan het studiebureau en de Stad Brussel (Parc Anspach Park – BRAL, 2012) . Zo voorziet het plan:

 • “Leesbare” lanen, met flaneer-, verblijfs- en passagestroken
 • Veel meer groen door onder meer creatie van pocketparks
 • Aandacht voor fietsers en personen met beperkte mobiliteit
 • Meer zitbanken en kwalitatief stadsmeubilair
 • Toegankelijkheid voor elk, volgens het idee van shared space
 • Creatie van waterbassin in de Ortsstraat en waterpartijen op Brouckèreplein
 • Een nieuw stuk park aan het Fontainasplein
 • Een betere leesbaarheid van de metrotoegangen
 • Creatie van de twee grote ondergrondse fietsparkings

 

Helaas geven de vergunningsaanvragen geen antwoord op enkele andere belangrijke vragen:

 • Hoe zullen de ‘verblijfszones’ ingericht worden? Hoe gaat het pocketgroen er uit zien en waar komen er terrassen? Het moet absoluut vermeden worden dat de verblijfszone op lange termijn vol privé-terrassen komt te staan. We vragen een methodologie voor het bepalen van perimeters voor terrassen, en we vragen inspraak van alle betrokkenen, ook van bewoners.
 • Welke plaats is er voor burgerinitiatieven? Een van de weerhouden voorstellen van het participatietraject was om ruimte te voorzien die bewoners zich kunnen toe-eigenen. Het is onduidelijk waar die ruimtes voorzien worden.
 • Is er plaats om te spelen op de centrale lanen? De deelnemers aan het participatietraject vroegen duidelijk om straatmeubilair met een meervoudige functie: zitbanken of fietsenstallingen kunnen ook speeltuigen zijn. Hierin kunnen de plannen een stuk creatiever zijn.
 • Kunnen de tijdelijke ingrepen van nu geïntegreerd worden in het definitief project? Veel Brusselaars voelen zich al thuis aan de pingpongtafels of op de zitbanken. Het zou goed zijn om te bekijken wat werkte en wat niet.

 

Verder betreurt BRAL ook dat de twee dossiers die nu in openbaar onderzoek zijn, enkel de beperkte perimeter van de voetgangerszone beslaan. “Het dossier van de heraanleg van de centrale lanen kan niet los gezien worden van de mobiliteit rondom die zone, in de Vijfhoek en daarbuiten. Helaas heeft de Stad Brussel nog altijd geen globaal mobiliteitsplan gemaakt, zelfs geen globaal plan dat enkel op de Vijfhoek slaat. Het ‘circulatieplan’ is geen volwaardig ‘Gemeentelijk Mobiliteitsplan’, want er ging geen participatietraject of effectenstudie aan vooraf. Dergelijke vorm van “saucissonage” zorgt ervoor dat het vandaag onmogelijk is om de mobiliteitsimpact van het project terdege te beoordelen. Er zijn regels, we vragen aan de stad om die te volgen”, aldus BRAL.

BRAL stelt voor om tijdens deze testfase een begeleidingscomité op te richten dat de huidige ontwikkelingen van nabij kan opvolgen. In dat begeleidingscomité moeten bewoners en verenigingen vertegenwoordigd zijn en de evaluatie moet gebeuren op basis van transparante criteria.  We hebben dit voorstel in juni 2015 per brief verstuurd naar burgemeester Yvan Mayeur, betrokken schepenen Els Ampe en Ans Persoons en mobiliteitsminister Pascal Smet maar tot op vandaag hebben we nog geen antwoord gekregen.                                                                                         

CONTACT BRAL:

Joost Vandenbroele:  +32 473 85 35 37 – joost@bral.brussels

 • BRAL gaat in het kader van het openbaar onderzoek een bezwaarschrift indienen. De opmerkingen en suggesties zal BRAL ook toelichten op de overlegcommissie van 14 oktober. Een selectie staat hier in de persbericht. De volledige nota vind je als bijlage.
 • BRAL is medeondertekenaar van het charter van Platform Pentagone, een groep dat verschillende bewoners(comités), handelaars en individuen samenbrengt rond dit dossier. Het platform verspreidde ook een petitie waarin onder meer werd gevraagd om een andere aanpak van de Stad Brussel. Zie www.platformpentagone.be. Op de website van het platform vind je ook alle documenten die in openbaar onderzoek zijn. 
 • De aanvraag – ingediend door Beliris - is in twee gesplitst: ‘Heraanleg van de centrale lanen in Brussel – Anspachlaan - De Brouckèreplein – Jacqmainlaan - Sint-Michielsstraat - Adolphe Max – Grétry – Hallen – Kiekenmarkt - Paul Delvaux - Jules Van Praet – Steenstraat – Plattesteen –Ververstraat - Fontainasplein’ en ‘Heraanleg van het Beursplein - Henri Mausstraat - Beursstraat - Tabora-Beursstraat) (Unesco-zone). Elke aanvraag krijgt een effectenrapport maar ter wille van de leesbaarheid en omdat grote delen van de twee aanvragen overlappen, behandelen we aanvragen in ons bezwaarshrift als één dossier.
 • Het circulatieplan voor de Vijfhoek zit momenteel in een testfase, nog tot minstens maart 2016. Tegelijkertijd lopen er wel nog altijd aanbestedingsprocedures voor 4 nieuwe ondergrondse parkings (en de uitbreiding van een 5de). Terwijl het helemaal niet duidelijk is of deze wel nodig zijn.