Beyond Vision Zero

05/05/2021

De Brusselse regering werkt aan een nieuw Actieplan Verkeersveiligheid 2021-2030. De burgerbewegingen Heroes for Zero, Filter Café Filtré Atelier en BRAL sloegen de handen in elkaar in het Andere Atelier om bij te dragen aan het plan. Ze leggen hun toekomstvisie op verkeersveiligheid op tafel: Beyond Vision Zero. 

Beeld: Filter Café Atelier

De Brusselse regering werkt aan een nieuw Actieplan Verkeersveiligheid 2021-2030. De burgerbewegingen Heroes for Zero, Filter Café Filtré Atelier en BRAL sloegen de handen in elkaar in het Andere Atelier om bij te dragen aan het plan. Ze leggen hun toekomstvisie op verkeersveiligheid op tafel: Beyond Vision Zero. 

De burgerbewegingen stellen dat nul slachtoffers in het verkeer (Vision Zero) een minimumvoorwaarde is voor een grootstad in de 21ste eeuw. Het Andere Atelier wil verder gaan, Beyond Vision Zero, en verkeersveiligheid koppelen aan de andere uitdagingen voor Brussel, zoals leefkwaliteit, klimaatadaptatie, een inclusieve samenleving, kwalitatieve publieke ruimte, luchtkwaliteit, ...

Het Andere Atelier haalde het debat over verkeersveiligheid uit de 'formele' context van het planproces en bracht het naar de plek waar het om gaat: de straat. Het Andere Atelier ontwikkelde zijn toekomstvisie door lokale terreinkennis te delen tijdens gegidste wandelingen, door inspiratie te halen uit voorbeeldsteden en door burgers en experten plaats te laten nemen aan de (virtuele) tekentafel. Uit de reeks evenementen over de Brusselse verkeersveiligheid puurden ze negen concrete aanbevelingen die ze goten in een nota. 

Door in te grijpen in de infrastructuur en in te zetten op governance geloven ze dat het mogelijk is om een stad te creëren die uitnodigt tot veilig en correct gedrag, waar de bewegingsvrijheid verhoogd is en het aangenaam wonen en verblijven is. Wandelen en fietsen zijn daarbij altijd en overal de beste keuze. Zo draagt Vision Beyond Zero bij aan de veerkracht voor de stad van de toekomst.

Interesse in de publicatie? Lees onderaan de PDF van de nota. Deze nota bestaat ook in het Frans. Onze leden krijgen deze nota als BRAL-publicatie in hun brievenbus.

De negen aanbevelingen:

Ruimtelijke ingrepen op buurtniveau 

  • Bouw schoolomgevingen prioritair uit tot hart-zones van een wijk waar kinderen zich op een veilige en aangename manier op eigen kracht kunnen verplaatsen.  
  • Gebruik de kracht van ‘tactische stedenbouw’ - experimenten in de publieke ruimte - om de leefbaarheid en veiligheid van de stad te verbeteren. Het staat toe om te testen, te versnellen, te overtuigen en te innoveren. 
  • Doordachte circulatieplannen zijn het instrument bij uitstek om de leefkwaliteit en de veiligheid van de wijken bij te sturen door het doorgaand verkeer om te leiden en te ontmoedigen.

Ruimtelijke ingrepen op bovenlokaal niveau 

  • Fietsen en wandelen moeten de meest evidente optie worden in het verkeer. Dit kan pas op overtuigende wijze wanneer een aaneengeschakeld en fijnmazig netwerk van veilige en comfortabele paden over heel Brussel is uitgerold. 
  • Kweek een verkeerscultuur van traagheid via infrastructuur die weggebruikers uitnodigt om een lagere snelheid te hanteren. Vul dit aan met handhaving en sensibilisering. 
  • Herverdeel de publieke ruimte volgens het STOP-principe. Voorzie voor ieder een comfortabele breedte om zich te verplaatsen en richt plekjes in om te rusten en te ontmoeten, met schaduwplekjes en groen. 

Urban Governance 

  • Bekijk verkeersveiligheid vanuit het bredere mobiliteitsbeleid. Gebruik de brede en geïntegreerde visie van Good Move om te komen tot een veiliger verkeer. 
  • Spring verder door geïntegreerd te denken om Beyond Zero te gaan en zet overheidsmiddelen efficiënt in. Vertrek van een afsprakenkader met gedeelde begrippen en doelstellingen en werk horizontaal samen tussen verschillende (beleids)domeinen en -niveaus qua planning én uitvoering. 
  • Niemand kent de lokale verkeerssituatie beter dan de burgers. Betrek hen en luister naar hen, en de openbare ruimte zal automatisch veiliger en inclusiever worden.
Publicatiejaar
2021

Read also