Het Brussel van BRAL

Preview Vorst-voetballen

BRAL werkt aan een leefbare stad. Maar wat verstaan we hieronder? Dit is onze visie op het gewest Brussel van de toekomst.

Brussel biedt zijn inwoners alle kansen

Brussel is een stad die zijn inwoners opvangt en kansen biedt op ontplooiing en sociale stijging. Degelijk onderwijs, economische ontwikkeling, werkgelegenheid en sociale herverdeling zijn daarbij cruciaal. De welvaarts- / inkomensverschillen tussen mensen zijn klein. Iedereen kan zich een behoorlijke en geschikte woning veroorloven. Het recht op wonen primeert op het recht op privé-eigendom.

Brussel is een compacte en groene stad

Brussel is een stad die, om de bevolkingsgroei op te vangen, op een doordachte en hoogwaardige manier is verdicht. Leegstand is verdwenen en onbebouwde zones kregen nieuwe woningen, handel, tewerkstelling en diensten. Andere zones of plekken zijn dan weer groen geworden. Gebouwen en natuur zijn overal met elkaar verweven. De groene ruimten vormen een netwerk, met als doel een optimale beweging van koele en zuivere lucht naar de bebouwing en een maximale biodiversiteit.

Brussel is een heterogene stad

Brussel is een stad waar sociale en functionele gemengdheid heerst. Er bestaan geen grote sociale verschillen tussen wijken, geen monofunctionele zones en ook op het niveau van de gebouwen bestaan diverse functies zoveel mogelijk naast elkaar.

Brussel is een anders-mobiele stad

Brussel is een stad waar iedere - ook de minder-mobiele - bewoner en gebruiker zich vlot en milieuvriendelijk verplaatst. Door de nabijheid van functies kan iedereen de meeste verplaatsingen gemakkelijk te voet of met de fiets afleggen. Voor de enkele langere afstanden bestaan snelle fietsassen en een hoogwaardig milieuvriendelijk openbaar vervoer, de klok rond. Alles wordt dichtbij geproduceerd, niet aan het andere eind van de wereld. Producten worden vervoerd met performant en milieuvriendelijk vrachtvervoer. Het autogebruik is gedaald en daardoor hebben de inwoners en gebruikers van de stad zich de openbare ruimte opnieuw toegeëigend en ingevuld met groen en recreatie.

Brussel is minder afhankelijk van olie

Brussel is een stad die radicaal energie bespaart, zowel stroom als warmte. Brussel wekt zijn eigen elektriciteit op, in een veelheid van kleine, groene krachtbronnen. Die energie wordt via een efficiënt netwerk verdeeld. De Brusselse lucht is dan meteen ook zuiverder.

Brussel produceert minder afval

Brussel is een stad die minder afval produceert. De stadsbewoners en gebruikers verbruiken veel minder en alle materialen en producten worden gecomposteerd of hergebruikt. Er wordt ook zuinig omgesprongen met hulpbronnen. Water wordt gezuiverd en zoveel mogelijk hergebruikt.

Brussel is een creatieve stad

Brussel is een stad die ambitieus, creatief en dynamisch is. Innoverende ideeën en initiatieven over het maken en beheren van de stad, over ecologie, kunst en architectuur krijgen de nodige ruimte om zich te ontwikkelen. Het beleid benut ze ten volle.

Brussel is een coproductieve stad

Brussel draagt coproductie in het hart van zijn beleid. Alle overheidsdiensten, bewoners en gebruikers van de stad denken mee en werken samen in alle fasen van het beleid : voorbereiding, uitvoering, opvolging en evaluatie. De overheid werkt zoveel mogelijk geïntegreerd, ook over de gewestgrenzen heen.

BRAL, Januari 2011