Privacyverklaring

22/05/2018
Preview data-protection-regulation-3413077_1920.jpg

Algemeen

BRAL vindt je privacy erg belangrijk. Daarom gaan we met zorg om met de persoonsgegevens die je ons geeft. We bewaren en gebruiken je gegevens conform de voorschriften van de wet ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer op Belgisch en Europees niveau.

Je gegevens worden verwerkt door ons:

BRAL vzw
Zaterdagplein 13
1000 Brussel
België
info[at]bral.brussels
Telefoonnummer: 02 217 56 33
Ondernemingsnummer: 0413.7443.986 - RPR Brussels

Je mag de gegevens die we van je hebben, steeds inkijken, laten wijzigen of laten verwijderen. Je kan dit doen door een eenvoudig verzoek. We beantwoorden zo snel als redelijkerwijze mogelijk op jouw verzoek. We geven jouw gegevens nooit aan derden die met ons geen overeenkomst hebben, tenzij je op onze vraag expliciet toestemming geeft. We kunnen wel mensen met elkaar in contact brengen met BRAL als tussenpersoon.

BRAL treft de noodzakelijke maatregelen om te voorkomen dat derden misbruik maken van je persoonsgegevens. Mocht je vermoeden dat derden via BRAL je gegevens onrechtmatig gebruik(t)en, gelieve ons dit te melden. Heb je een klacht over hoe we je persoonlijke gegevens gebruiken, dan kan je dit melden aan de Belgische Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Het is mogelijk dat we ons privacy-beleid zullen aanpassen of wijzigen in de toekomst. Die wijzigen maken we op deze pagina duidelijk. De laatste update was op 17/05/2024.

Dagelijkse omgang

Als je een mail stuurt naar (een medewerker van BRAL), schrijven we je nooit automatisch in op onze nieuwsbrief BRALNEWS.

BRALNEWS

Om je in te schrijven op onze drietalige nieuwsbrief, vul je je naam en e-mailadres in via het formulier op onze website, of stuur je een mail naar info[at]bral.brussels. We gebruiken deze gegevens enkel voor de nieuwsbrief BRALNEWS. We houden je zo op de hoogte van de activiteiten en standpunten van BRAL en onze leden, en vragen je soms om steun voor acties. Na het indienen van je e-mailadres ontvang je een mail om je inschrijving te bevestigen. Dit doe je door te klikken op de link in de bevestigingsmail.

We verwerken je gegevens met behulp van de diensten van CiviCRM. Zij bewaren je gegevens op een server in Europa. We meten het aantal lezers en de doorkliks om statistisch onze nieuwsbrief te verbeteren.

Je kan je op elk moment uitschrijven via de link in de nieuwsbrief of door dit te vragen aan info[at]bral.brussels.

Pers

Als je een mail stuurt naar BRAL, zullen we je nooit automatisch inschrijven op onze persberichten. We kunnen jou de vraag stellen en jij kan dit goedkeuren.

Je kan je inschrijven op onze persberichten door een simpel verzoek aan info[at]bral.brussels. We meten van het persbericht het aantal lezers en het aantal doorkliks.

Je kan je op elk moment uitschrijven via de link in het persbericht of door dit te vragen aan info[at]bral.brussels. We delen jouw gegevens niet met derden, tenzij je op onze vraag expliciet toestemming geeft.

Leden

BRAL is een ledenorganisatie. We bewaren de persoonsgegevens van alle leden in een ledenregister en we verwerken ze voor de ledenadministratie. We baseren ons op artikel 18 van de wet op Verenigingen & Stichtingen – 2 mei 2002, voor de verwerking:

“Op de zetel van de vereniging wordt door de raad van bestuur een register van de leden gehouden. Dit register vermeldt de naam, voornamen en woonplaats van de leden of, ingeval het een rechtspersoon betreft, de naam, de rechtsvorm en het adres van de zetel. Bovendien moeten alle beslissingen betreffende de toetreding, uittreding of uitsluiting van leden door toedoen van de raad van bestuur in dat register worden ingeschreven binnen acht dagen nadat hij van de beslissing in kennis is gesteld.”

BRAL publiceert de namen van de leden van de Algemene Vergadering op onze website en in ons jaarverslag. We doen dit om ons draagvlak in Brussel te tonen. Toekomstige leden krijgen de vraag of ze hiermee akkoord gaan. Ze hebben het recht om dit te weigeren. Bestaande leden mogen op elk moment hun goedkeuring intrekken.

Donateurs

Van donateurs houden we persoonsgegevens, bankrekeningnummer en een historiek van de stortingen bij.

Cookies

De website van BRAL maakt gebruik van cookies om je taalvoorkeur te onthouden. Je browser installeert cookies om een website vlotter te maken. Je kan deze cookies uit je browser verwijderen. We meten met Matomo (vroeger Piwik) het surfgedrag onze website. We analyseren deze gegevens enkel als anonieme statistieken, niet op individueel of persoonlijk niveau.

Verwerking van foto's en video's

BRAL respecteert de wetgeving over het portretrecht (recht op afbeelding). BRAL zal in gesloten kring altijd toestemming vragen om foto’s,  beelden of geluidsopnamen te nemen van een persoon, en om deze te mogen publiceren of verspreiden. We vragen geen toestemming wanneer dat voor de wet niet nodig is. Het gaat dan om:

 • Beelden op een publieke plaats als een persoon zich in de openbaarheid begeeft, en deze persoon niet het hoofdonderwerp vormt van de afbeelding;
 • Toevallige personen op een publieke plaats;
 • Personen in een menigte;
 • Publieke personen.

We vragen expliciet toestemming als we de afbeelding/video willen gebruiken voor onder andere:

 • Een illustratie bij een artikel op de website of in een nieuwsbrief;
 • Een beeld in een online of gedrukte informatieve publicatie / brochure;
 • Op sociale media (Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram);
 • Als campagnebeeld voor een project van BRAL.

Verstrekking aan derden

Om onze doelen uit te voeren, hebben we overeenkomsten met een aantal derde partijen. We maakten met hen afspraken om jouw persoonsgegevens te beveiligen. Het gaat om Aircasting en InfluencAir.

Een aantal grote partijen pasten hun gebruiksvoorwaarden aan zodat zij overeenkomen met de GDPR-compliant zijn. Het gaat om Dropbox, Google (Google Drive / Google Forms / Gmail / …), Microsoft (Onedrive, Office365, Outlook, …), CiviCRM, Matomo (vroeger Piwik).

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Als je ons toestemming geeft, kunnen we je persoonsgegevens delen met derden. Je mag deze toestemming steeds intrekken.

Minderjarigen

We verwerken geen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar).

Bewaartermijn

BRAL bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk, afhankelijk van het doel en de wet. We hanteren de volgende bewaartermijnen:

 • Donateurs: 10 jaar
 • Nieuwsbrieven: bewaren tot maximum 3 jaar inactiviteit
 • Netwerkcontacten en deelnemers van projecten: tot iemand beroep doet op zijn rechten of tot we te weten komen dat de persoon de functie niet meer uitoefent.

Beveiliging van de gegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw  persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking:

 • Alle personen die namens BRAL jouw gegevens kunnen vernemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen.
 • We zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is.
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen.
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Lees ook