Europa, stem voor schone lucht!

19/04/2024
Preview buggy
Foto: Bruxsel’Air, Buggyparade, 17/06/2017

Komende woensdag (24/4) stemt het Europees parlement over luchtkwaliteit en schonere lucht voor Europa. BRAL roept je op om vandaag nog de Belgische Europarlementsleden te mailen om te vragen voor betere lucht! Hieronder vind je een voorbeeldtekst en de adressen van de Belgische, Nederlandstalige volksvertegenwoordigers in het Europees Parlement. BRAL wil dat zij de gezondheid van alle burgers, vooropstellen en stemmen voor een ambitieus beleid voor betere lucht. Schrijf ook de Franstalige parlementsleden aan! De Franstalige versie vind je hier.

Waarom is jouw steun nodig? 

Volgende week stemt het Europees parlement over de definitieve versie van de Europese richtlijn over luchtkwaliteit. Deze bepaalt aan welke normen alle EU-landen moeten voldoen, hoe ze de lucht moeten meten, en hoe ze moeten optreden indien ze niet in orde zijn. Voor gezonde lucht is dit één van de belangrijkste regelgevende kaders.  

We schreven al hoe deze verouderd is en door een hele herzieningsprocedure ging (hier, hier en hier). Nu komt de definitieve tekst eindelijk voor stemming in het U-parlement. Dat gebeurt op woensdag 24 april 2024. Het is belangrijk dat zij deze tekst, die een grote stap betekent richting ons recht op gezonde lucht, goedkeuren. 

Ieder van ons kan hiervoor actie ondernemen! Schrijf onze Belgische MEPs aan met de vraag de voorliggende tekst te steunen. Hieronder vind je een voorbeeldmail, die je kan richten aan de Belgische MEPs. Er is een FR en een NL versie en de mailadressen van de Belgische MEPs (per taalgroep). Kopieer de tekst in een mail, zet de mailadressen bcc en sturen maar. Het is belangrijk om dat op maandag 22 of dinsdag 23 april te doen. Dat heeft het meeste impact. In de tekst zijn er [blokken in het vet]. Dit is zelf aan te vullen. 

Hartelijk bedankt!  

Voorbeeldmail 

Onderwerp: Steun de trialoog akkoord voor schone lucht en gezondheid

Geacht lid van het Europees Parlement, 

Op woensdag 24 april stemt de plenaire vergadering over "Luchtkwaliteit en schonere lucht voor Europa", proceduredossier 2022/0347 (COD). Dit volgt op een voorlopig akkoord dat op 20 februari door het Parlement en de Raad in trialoog werd bereikt over de actualisering van de EU-normen voor schone lucht (de herziening van de Ambient Air Quality Directive). Geconfronteerd met een noodsituatie voor de volksgezondheid als gevolg van luchtverontreiniging, brengt dit akkoord de EU een stap dichter bij een definitieve aanpak. 

Ik/Wij [naam organisatie] roep/roepen u op om dit akkoord in de plenaire vergadering te steunen. Als inwoner van [Brussel] ben ik bezorgd over mijn gezondheid en die van mijn naasten. Ik reken op u om deze directieve aan te nemen, en zo een belangrijke stap te zetten om ieders recht op gezonde lucht te garanderen.  

In de aanloop naar de EU-verkiezingen vragen we u dus dringend om het trialoogakkoord te steunen, als teken van uw betrokkenheid bij het schoner maken van de lucht die honderden miljoenen mensen in heel Europa inademen. 

Dit trialoogakkoord is een langverwachte grote stap voorwaarts op weg naar schone lucht in Europa: het bevat in het bijzonder bijgewerkte maximumwaarden voor de belangrijkste luchtverontreinigende stoffen, strengere monitoringeisen en betere informatie voor mensen, waaronder kwetsbare groepen. 

Luchtverontreiniging weegt zwaar op de gezondheid van mensen in de EU en op de economie:97% van de stedelijke bevolking ademt lucht in die als ongezond wordt beschouwd, wat leidt tot honderdduizenden vroegtijdige sterfgevallen en honderden miljarden euro's aan gezondheidskosten per jaar. Luchtvervuiling treft iedereen en degenen die het meest kwetsbaar zijn onevenredig, zoals mensen die al ziek zijn, kinderen, ouderen, zwangere vrouwen en mensen met gezondheidsachterstanden. 

We roepen u op om de voorlopige overeenkomst die in de trialoog is bereikt aan te nemen om snel het lijden van mensen te verminderen, ziekte te voorkomen en economische besparingen te realiseren.  

Ondertekend 

Adressen 

assita.kanko@europarl.europa.eu; cindy.franssen@europarl.europa.eu; geert.bourgeois@europarl.europa.eu; guy.verhofstadt@europarl.europa.eu; hilde.vautmans@europarl.europa.eu; johan.vanovertveldt@europarl.europa.eu; kathleen.vanbrempt@europarl.europa.eu; sara.matthieu@europarl.europa.eu; tom.vandenkendelaere@europarl.europa.eu 

Schrijf ook de Franstalige parlementsleden aan! De Franstalige versie vind je hier.

 

Read also