Bral-dossier: Een plan voor Brussel! Alles over het GPDO ofte het D-GewOP

Meer lezen over het GPDO

Brusselplus10. De website van het Gewest, met alle laatste officiële informatie over het GPDO.

Verslag van het atelier "Cityboom en het toekomstige GPDO" "Cityboom et le futur PRDD" - Brussels Citizens University - organisé par BRAL (2 oktober 2010).

Verslag van de vergadering van de commissie Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw van het Brussels Parlement van 6 oktober 2010. Met antwoorden van Charles Picqué op vragen over het GPDO.

Interpellatie in het Brussels Parlement op 29 oktober 2009 (Charles Picqué antwoord op vragen)

Intentieverklaring betreffende de volledige wijziging van het GewOP > GPDO (nota aan de leden van de regering) (14 oktober 2009)

Intentieverklaring betreffende de volledige wijziging van het GewOP > GPDO (nota aan de leden van de regering) - ANNEX - (23 november 2009)

Aanbesteding territoriale toekomstverkenstudie - organisatie participatie (14 januari 2010)

Aanbesteding territoriale langetermijnvisie grootstedelijk Brussel (2040), minimaal op schaal van de GEN-zone + bepalen van strategische doelstellingen op korte termijn (2020) (12 februari 2010) - in 3 talen:

- Verklarende nota bij de opdracht Grootstedelijk Brussel (NL)

- Note explicative marché Bruxelles Métropole (FR)

- Explanatory Note Brussels Metropolis (EN)

 

Bral-dossier: Een plan voor Brussel! Een echt deze keer (over het GPDO)

artikel maart 2010

Zonder kick-off event gingen de voorbereidingen van het nieuwe Gewestelijk Ontwikkelingsplan van start. Dat plan gaat de krijtlijnen voor het Brussels beleid uitzetten voor de volgende decennia. Dat is alvast de bedoeling.

wat is een GewOP?

In het Gewestelijk Ontwikkelingsplan (GewOP) vinden we de keuzes voor de toekomst van Brussel. Op basis van de uitdagingen op zowel economisch, sociaal en milieuvlak wil de regering een stadsproject uittekenen dat ook de bakens uitzet voor de volgende regeringen.
Het plan is meer dan een visie. Het houdt ook de acties en de middelen in om die visie te bereiken. Het gaat dus per definitie om een transversale aanpak over de grenzen van administraties en kabinetten heen.
Het GewOP gaat dus veel ruimer dan die andere afkorting GBP ofte Gewestelijk Bestemmingsplan. Het GBP is een kaart met wettelijke voorschriften die zowel voor overheid als particulieren de bestemmingen van de gronden vastlegt.
Het ontwikkelingsplan heeft geen rechtstreekse dwingende gevolgen voor particulieren. Voor de verschillende overheden is het wel een beleidskader. De regering kan bijvoorbeeld geen programma’s financieren die niet kaderen in het ontwikkelingsplan.

waarom een nieuw?

Het vorige ontwikkelingsplan werd tien jaar geleden goedgekeurd en kwam tot stand op basis van gegevens van de jaren 90. Het is dus passé. Er komt nu een volledig nieuw plan dat rekening houdt met de recente demografische en sociologische ontwikkelingen, en dit keer met een heuse effectenstudie. Het nieuwe plan moet ook duurzaam zijn, of het zal niet zijn. Vandaar dat we ook spreken over het GPDO, of het Gewestelijk Plan voor Duurzame Ontwikkeling. De eerste studies zijn alvast besteld en de opdrachten uitbesteed. Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2012 moet het werk afgerond zijn.

 

de 5 uitdagingen

1. de voorspelde cityboom
2. de problemen rond tewerkstelling en opleiding
3. de strijd tegen dualisering en armoede
4. de uitdaging rond leefmilieu
5. de uitdagingen verbonden met de internationalisering

dicht bij ons bed

De keuzes van het ontwikkelingsplan zullen rechtstreekse en zichtbare gevolgen hebben. In Neerpede, Neder-Over-Heembeek en Ukkel zijn ze er al mee geconfronteerd: plannen voor tientallen nieuwe woningen op de open groene ruimtes in de buurt. Met de verwachte aangroei van 150.000 inwoners tegen 2020 zullen er naast de aanpak van de leegstand ook veel huizen en appartementen gebouwd worden.
Moeten we hiervoor meer open ruimtes aansnijden, woontorens zetten of gewoon overal wat hoger gaan? Waar in het bestaande stadsweefsel kunnen we überhaupt nog densifiëren? En is dat daar wel goed ontsloten met het openbaar vervoer? Etc.
Alleen al deze denkoefening zal een rechtstreekse impact hebben op de leefomgeving van véél Brusselaars.

metropool Brussel

Zonder internationale en grootstedelijke infrastructuur zou Brussel niet echt een metropool zijn. De harmonieuze inplanting van deze functies komt dan ook zeker aan bod. We kunnen alleen maar hopen dat onze politici kunnen wachten op het gewestelijk ontwikkelingsplan voor ze hún favoriete project snel willen realiseren.
Brussel is, gelukkig, minder in zichzelf gekeerd dan 10 jaar geleden. Ze durft zelfs al eens naar Vlaanderen te kijken. Pijnlijke farces zoals de ‘slag om de shoppingcentra’ maken duidelijk dat Brussel en Vlaanderen er niet zomaar op los kunnen plannen zonder eens over de grens te kijken. Brussel zal dan ook Vlaanderen om een officieel advies vragen tijdens het grote…

…openbaar onderzoek !

Wanneer de regering na een pak studiewerk en overleg het ontwerp van het plan goedkeurt, gaat heel het document 2 maanden in openbaar onderzoek. Dit zal wellicht gepaard gaan met een stevige mediacampagne en verschillende informatievergaderingen. Tegelijk met het openbaar onderzoek vraagt de regering ook het advies aan de gemeenten en de verschillende adviesraden.
Al die opmerkingen en adviezen komen vervolgens op het bord van de Gewestelijke Ontwikkelingscommissie (GOC). Zij adviseert vervolgens de regering, die de uiteindelijke beslissing neemt.
Het definitieve plan moet er maximum 12 maanden na de goedkeuring van het ontwerp zijn. Er mag dus niet teveel fout lopen. De grote marsrichtingen van het ontwerp zullen nog bezwaarlijk echt in vraag kunnen gesteld worden. Vandaar het belang van veel overleg tijdens de voorbereidende fase.

sectoriële & territoriale aanpak

Om die voorbereidende fase tot een goed einde te brengen, zijn er twee opdrachten gelanceerd. De ene gaat over het uitwerken van een aantal toekomstscenario’s voor verschillende sectoren. Die worden dan tijdens workshops besproken en bijgestuurd door bevoorrechte partners. Volgens de intentieverklaring zijn dit vertegenwoordigers van bewoners, verenigingen, belangengroepen, administraties, overheidsinstellingen, academici en politici. Na de sectoriële benadering worden de elementen en hypothesen samengevoegd in een transversaal geheel.
Met de tweede opdracht wil de regering een territoriale visie laten ontwikkelen op zowel korte, middellange en lange termijn (2040). Dat is een aantrekkelijke aanpak. Één minpunt : vanwege de tijdsdruk zal de ruimtelijke visie zich niet kunnen baseren op de toekomstscenario’s van de sectoren.

de timing

De regering wil dat de nieuw verkozen gemeenteraadsleden in het najaar van 2012 aan de slag gaan met het nieuwe ontwikkelingsplan. Ze zal er dus een zeer strakke timing moeten op aanhouden. Aangezien het een jaar duurt om van een ontwerp tot een definitief gewestelijk ontwikkelingsplan te komen, moet het ontwerp – en de bijbehorende effectenstudie – al klaar zijn na de zomer van 2011. Daarna begint dus openbaar onderzoek. Het belangrijke inhoudelijke werk – bovengenoemde sectoriële en territoriale aanpak – moet dus al midden volgend jaar afgerond zijn.

hoe kan je meedoen

Iedereen kan natuurlijk reageren tijdens het grote openbare onderzoek. Wie er juist zal deelnemen aan de inhoudelijke workshops is voorlopig nog niet bekend. We gaan er alleszins van uit dat Bral er zal bij zijn. Uiteraard zullen we daarover zoveel mogelijk terugkoppelen, onder meer via Alert.
Het is duidelijk dat veel mensen mee de toekomst van Brussel wil uittekenen. De grote opkomst bij de Staten-Generaal van Brussel bewijst dat. Nu al organiseren er verschillende partners uit het middenveld debatten en ronde tafels over de grote uitdagingen waar het GPDO een antwoord moet op vinden.
Ook onze eigen reeks Bral Café Disturb past in dit opzet. Hoe meer jullie, geïnteresseerde Brusselaars, je stem laten horen tijdens deze voorbereidende debatten, hoe meer jullie stem zal doorwegen.

Dit is het hoofdartikel van onze Alert 360 - maart 2010.