Hoogstambomen illegaal gekapt tijdens de lockdown

De natuurvereniging CCN Vogelzang CBN ijvert al jaren voor het behoud van de natuur in de Vogelzangbeekvallei in Anderlecht. Na de versoepeling van de lockdownmaatregelen stelden we tot onze verbazing vast dat een belangrijke groene corridor op het terrein gelegen aan de Bergensesteenweg 1425 te Anderlecht volledig verdwenen was. Het terrein grenst aan het natuurreservaat Vogelzang. Deze groene corridor bestond uit decennia oude hoogstambomen van verschillende soorten en vormde zo een onmisbare schakel voor de migratie van fauna en flora binnen het stedelijke milieu. De corridor had veel weg van een ‘minibos’. Juist nu het aanplanten van bomen in de beleidsplannen een prominente plaats inneemt om de stad klimaatbestendiger te maken, kon dit minibosje zo maar verdwijnen!

Bomen versus zonnepanelen

Bij navraag op de dienst stedenbouw bleek dat het college van burgemeester en schepenen op 30/3/2017 een kapvergunning had afgeleverd met een geldigheidsduur van 2 jaar. Hoewel de bomen gezond waren vond het gemeentebestuur 4 redenen om de kap te motiveren. De meest verbazingwekkende reden was de wens van de eigenaar om zonnepanelen te plaatsen terwijl de bomen 70% van het dak verborgen. Indien bestuurders van mening zijn dat grote bomen plaats moeten ruimen voor zonnepanelen dan zullen klimaatdoelstellingen nooit gehaald worden. Een simpele klik op Google Earth toont bovendien aan dat dit pertinent onwaar is.
In de vergunning werd de natuurwaarde van deze groene corridor niet in overweging genomen en de verplichting voor de eigenaar om 25 nieuwe boompjes aan te planten toont het gebrek aan kennis over de functie van grote bomen in het ecosysteem.
Sowieso verliep de vergunning op 30/3/2019.

Niet elke boom is gelijk voor de wet

Het Brussels Gewest hanteert terecht een strenge wetgeving voor het beschermen van de fauna en flora in de natuurreservaten. Buiten de reservaten zien we het omgekeerde en in de bestaande stedenbouwkundige reglementering moet de natuur steeds vaker het onderspit delven om de realisatie van allerhande privé en publieke projecten mogelijk te maken. Een kapvergunning in het reservaat is onderworpen aan een strenge procedure en is verboden na 1 maart. Eenzelfde boom buiten het reservaat mag gekapt worden tot 1 april en de natuurwaarde is blijkbaar van geen tel. Voor privéterreinen moet de vergunning niet publiek worden aankondiging terwijl deze bomen even goed deel uitmaken van het algemene ecosysteem. Waarschijnlijk werden deze 22 bomen gekapt in het broedseizoen maar niemand die het weet aangezien de aanvrager de aanvang van de werken niet moet meedelen aan de gemeente.
Ook vele andere Brusselse natuurverenigingen moeten met lede ogen aanzien dat hun inspanningen voor het behoud van de schaarse natuur bedreigd wordt door allerhande projecten en de aanhoudende betonnering van de nog resterende open ruimte. De Brusselse natuurgebieden lopen het gevaar geïsoleerde eilanden te worden ten nadele van de biodiversiteit.
Een belangrijke les van de coronaperiode is dat we met zijn allen nood hebben aan meer natuur en dat het Brusselse roer dus drastisch moet worden omgegooid.

Contact

Natuurvereniging vzw CCN Vogelzang CBN :
Bernadette Stallaert: stallaert@gmail.com; 0478/344 142
CCN-vogelzang-CBN : ccnvogelzangcbn@gmail.com
http://users.edpnet.be/ccnvogelzangcbn/
http://observations.be/gebied/view/32592
https://www.facebook.com/ccnvogelzangcbn/