Burgerinspraak: qué? Positief advies voor nieuwe wijk op Tour en Taxis

Participatie moet meer zijn dan straatnamen kiezen

Ondanks maar liefst 58 bezwaarschriften gaf de overlegcommissie een positief advies voor de meest recente vergunningsaanvraag voor de ontwikkeling van een nieuwe wijk op Tour & Taxis (naast het Maritiem Station langs de Picardstraat).

Deze positieve conclusie toont aan dat de stad Brussel geen fundamentele problemen heeft met een nieuwe wijk voor Tour & Taxis die maar weinig plaats laat voor de gemiddelde Brusselaar. Naast wat technische voorwaarden werd er naar geen enkele van de bezwaren geluisterd.

“Er werd met geen enkel van de 58 bezwaren echt rekening gehouden”

Het besluit werd echter wel meerdere malen uitgesteld sinds de overlegcommissie van 25 april. Waarom? Dat weet niemand. Het gebrek aan transparantie in het Brusselse stadsbeleid steekt weer de kop op. Gemeente Molenbeek schaart zich als enige achter onze bezorgdheden en die van andere stadsverenigingen waaronder IEB en ARAU, collectieven (ToutPubliek, Mobilution) en buurtcomités.

We vinden het frappant dat burgers wel worden betrokken bij het kiezen van de straatnamen voor de nieuwe wijk, maar dat men hun bezorgdheden betreffende de effectieve gevolgen van de ontwikkeling in de doofpot steekt. http://www.tour-taxis.com/contest

Elf jaar later blijft het manifest ‘Tour & Taxis: TouT Publiek’ (2007) nog steeds relevant. Samen met de buurt behaalden we overwinningen zoals het respect voor het patrimonium, het vergroten van het park, het verminderen van het aantal bureaus en verhogen van het aantal woningen, … Desondanks ligt er nog steeds niets vast over de tram, sociale huisvesting, de toegankelijkheid van het park, ….  

Stedenbouwkundige lasten voor een privé project?!

We houden voet bij stuk dat de ontwikkeling van Tour & Taxis de gelegenheid biedt om een ambitieus project te realiseren dat alle bewoners uit het Brussels Gewest én in het bijzonder uit de omliggende wijken ten goede kan komen. Eind deze maand verwachten we een uitspraak over het advies. Dan zal duidelijk worden waaraan bijvoorbeeld de stedenbouwkundige lasten zullen worden toegekend.  

“De stedenbouwkundige lasten mogen enkel naar publieke voorzieningen gaan die echt publiek zijn.”

In het kader van deze vergunning BRAL benadrukt dat het gebruik van de stedenbouwkundige lasten voor het semi-commercieel rusthuis gewoon niet aanvaardbaar is. Het rusthuis zou uitgebaat worden door een zusterbedrijf van Extensa : Anima Care. Mochten de stedenbouwkundige lasten voor dit project gebruikt worden, wilt dit zeggen dat Extensa, de eigenaar van het gehele Tour & Taxis site, er onrechtstreeks terug winst uit haalt.

De stedenbouwkundige lasten mogen enkel  naar publieke voorzieningen gaan die echt publiek zijn. Investeren in sociale huisvesting lijkt ons dan ook dringend aan de orde en noodzakelijk voor de integratie van dit project met de omliggende wijk.

Densiteit bereikt ongekende hoogtes

Deze vergunningsaanvraag is de eerste sinds het Bijzonder Bestemmingsplan (BBP) per 3 mei 2017 in voege is. Het BBP is een lokaal planningsmiddel met de nauwkeurige grafische en schriftelijke voorschriften voor een te ontwikkelen gebied. Het bepaalt het complex geheel van zones, functies, voorschriften over bouwhoogte en vloeroppervlakte met allerhande variabelen en minima en maxima. Lees voor meer info over het BBP en Tour & Taxis in ons artikel (Frans).

“De vooropgestelde densiteit van het project is gewoon te hoog”

De vergunningsaanvraag overschrijdt de maximale hoogtes die het BBP oplegt. Het BBP voorziet een voorgeschreven bouwhoogte van 24 m in de zone Z1. Het is onder bepaalde voorwaarden toegestaan hiervan af te wijken tot een maximum van 40 m, hoger dan het Maritiem Station. Om meer mensen te kunnen huisvesten wil men in de vergunningsaanvraag bouwen tot op 43,60 m en 44,90 m hoogte, hoger dus dan de voorschriften en zelfs hoger dan de uitzonderlijk toegelaten hoogte!

Het antwoord is niet om meer in de breedte te bouwen. Want ook de publieke ruimte moet gevrijwaard blijven. Als je het ons vraagt: de vooropgestelde densiteit van het project is gewoon te hoog.

Uitzonderingsstedenbouw

Last but not least: het goedkeuren van deze vergunningsaanvraag schept volgens ons een gevaarlijk precedent voor de ontwikkeling van deze site in het bijzonder en voor Brussel in het algemeen. Dit is nota bene de eerste vergunning die wordt aangevraagd na het in voege treden van het BBP en ze schendt meteen de regels van deze overkoepelende planningstool.

 “Worden afwijkingen op de regel de nieuwe norm?”

Ook in onze analyse van het RPA Heyvaart merkten we deze uitzonderingsstedenbouw op. Worden afwijkingen op de regel de nieuwe norm? Wij blijven ijveren van niet. Waarom is er anders een Bijzonder Bestemmingsplan?

Je kan het volledige advies van de overlegcommissie vinden in de bijlage van pagina zestien tot en met pagina negenentwintig.