GOC keurt plannen Josaphat af

28/05/2020

De Gewestelijke Ontwikkelingscommissie (GOC) stuurt  de plannen voor Josaphat terug naar de tekentafel. BRAL kan hen enkel gelijk geven, samen met vele burgers.

De Gewestelijke Ontwikkelingscommissie (GOC) stuurt  de plannen voor Josaphat terug naar de tekentafel. BRAL kan hen enkel gelijk geven, samen met vele burgers.

We zullen meteen met de deur in huis vallen met de conclusie van het advies:

"De Commissie heeft in dit unaniem advies ingestemd met de met redenen omklede verzoeken van talrijke eisers, zowel institutionele, zoals de gemeente Schaarbeek, Perspective, Urban, Leefmilieu Brussel, de adviesorganen (ESR, CRMS, enz.) en andere, als particuliere (personen, buurtcomités en milieuorganisaties, enz.) om de regeling voor de verstedelijking van de Josaphat-site te herzien. Bijgevolg kan zij het project in zijn huidige staat niet goedkeuren."

Over de biodiversiteit is het advies ook heel duidelijk:
"In het algemeen, en in het licht van de vele bezwaren, is de Commissie van mening dat het RPA niet alleen gericht moet zijn op het behoud van de biodiversiteit in het gebied, maar ook op de verbetering ervan. Hetzelfde geldt voor het groene en het blauwe netwerk.

Hoewel de verstedelijking van dit braakliggende terrein een grote kans is om toegankelijke openbare woningen te ontwikkelen, is het ook noodzakelijk om het groene erfgoed met een hoge biologische waarde op te waarderen, en dus de groengebieden, die beperkt zijn tot een deel van de helling aan de kant van de Gilisquetlaan, uit te breiden.”

Meer nog: de GOC stelt een volgorde voorop over hoe de plannen moeten herzien worden.

“Zij stelt voor om eerst een hoogwaardige, organische en ecologische landschapsstructuur samen te stellen waarbinnen een bouwprogramma moet worden uitgevoerd, in plaats van andersom.”

De GOC heeft het ook nog over parkeren: 

“Wat het parkeren betreft, en gezien de voorbeeldfunctie die door het ontwerp van RPA wordt beoogd, is de Commissie het eens met Perspective om te pleiten voor een verdere vermindering van het aantal parkeerplaatsen voor de woonfunctie op en buiten de straat en met name voor een verbod op bovengronds parkeren langs het Spoorpark”

Volg deze link naar het volledige advies van 17 pagina’s.

De verdedigers van het groen en de biodiversiteit op Josaphat kregen recent nog steun uit onverwachte hoek. Lees de Facebookpost van David Van Reybrouck over de Josaphatsite.

Steyn Van Assche

Lees ook