Open brief hervorming autofiscaliteit

30/05/2018

Open brief aan de Ministers van de Brussels Hoofdstedelijke Regering

Brussel, 29 mei 2018

Betreft: De hervorming van de autofiscaliteit

BRAL, Fietsersbond, GRACQ, Bruxsel’Air en Clean Air BXL vragen: geef de bewoners en gebruikers van de stad gezonde lucht en verkeersveilige straten dankzij een nieuwe autofiscaliteit
Geachte Mevrouwen en Heren Ministers van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering,

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest neemt op 1 januari 2019 de inning van verkeersbelastingen over van de federale overheid. U ziet dit terecht als een kans om de autofiscaliteit te herzien. U vroeg aan een task force om criteria te formuleren voor deze hervorming. We kennen de details nog niet van hun bevindingen. Maar dat FEBIAC deel uitmaakte van deze task force, doet ons vrezen dat de belangen van gemotoriseerd verkeer voorop zullen staan.

We vragen dat U bij deze hervorming eerst en vooral rekening houdt met alle stemmen die de voorbije maanden hebben uitgesproken voor een verkeersveilig en gezond Brussel.
Brusselaars zetten druk voor een betere gezondheid:

  • Elke vrijdag opnieuw eisen ouders, kinderen, grootouders en leerkrachten aan meer dan 40 Brusselse scholen schone lucht.
  • Collectieven en start-ups knutselen zelf luchtmeters in elkaar
  • Activisten trekken de Brusselse standbeelden maskers over de mond om hen te beschermen tegen de vervuiling.
  • 10.000 personen tekenden de petitie voor schone lucht in steun van 5 geëngageerde Brusselaars die het Brussels Hoofdstedelijke Gewest voor de rechter daagden omdat het te weinig doet om in urgentie aan de luchtvervuiling te verhelpen.
  • Honderden dokters, onderzoekers, experts, internationale functionarissen, kranten-commentatoren roepen op om dringend in te grijpen, en wijzen op de belangrijkste oorzaak: de ongelooflijk hoge autodruk in en rond de hoofdstad.

Tegelijk roepen Brusselaars ook op voor meer verkeersveiligheid:

  • Ouders, grootouders en kinderen vragen om betere infrastructuur en meer ruimte om te fietsen en te stappen, om veilig naar school, de sportclub of de jeugdbeweging te kunnen gaan.
  • Alle stadsbewoners en gebruikers kreunen onder de enorme autodruk, en de daaruit voortvloeiende verkeerschaos. Hierbij worden ze ook nog geconfronteerd met steeds meer SUV’s die zich door de nauwe stedelijke straten wringen.
  • Op straten en pleinen rouwen mensen om de vele verkeersslachtoffers en eisen ze dat deze teller zo snel mogelijk op 0 blijft staan.

Kortom, de Brusselaar wil een stad op maat van de bewoners, jong en oud.

De autofiscaliteit als tweede stap

Met de Lage Emissiezone (LEZ) heeft U al een eerste stap gezet naar een betere luchtkwaliteit in onze stad. De LEZ haalt de meest vervuilende auto’s - de oude diesels en benzines - van de Brusselse wegen.

Met de autofiscaliteit kan U nu een tweede stap zetten naar minder auto’s, die bovendien kleiner, gedeeld en minder vervuilend zijn (voor alle polluenten). Met de Belasting op Inverkeerstelling (BIV) heeft U het ideale middel om mensen te doen nadenken over het al dan niet aankopen van een auto. Wie toch een nodig heeft, kan u aanmoedigen om binnen het nieuwe segment te kiezen voor kleinere en minder vervuilende (of zelfs elektrische) wagens die beter passen in onze stedelijke context. Met de Jaarlijkse Verkeersbelasting (JVB) kan U deze keuze onderstrepen, maar ook mensen aanmoedigen om auto’s te delen. Bovendien mag U sociale rechtvaardigheid niet uit het oog verliezen. Het kan niet de bedoeling zijn om mensen die niet elke twee-drie jaar een nieuwe auto kunnen kopen, te straffen door de JVB stelselmatig (sterk) jaarlijks te verhogen.

Een derde stap is een zonale tarifering, die op termijn de JVB kan vervangen. Daarmee kan U de fiscaliteit ten dele verschuiven van een belasting op bezit naar een belasting op gebruik. Door de circulatie in de LEZ betalend te maken, kan U zo de druk van het gemotoriseerd verkeer effectief verminderen, en ook de auto-pendelaars van buiten het Brussels Gewest belasten voor hun impact in onze stad. U kan dan voordelige tarieven voorzien voor schone, kleine en gedeelde auto’s.

De autofiscaliteit biedt U als Ministers van de Brusselse regering de kans om het recht van de bevolking op een gezonde en verkeersveilige stad te garanderen. Brussel heeft nood aan een integrale mobiliteitsvisie die de plaats van gemotoriseerd verkeer in de stad terugdringt ten voordele van de zachte weggebruikers en het openbaar vervoer. De autofiscaliteit vormt daarvan een cruciaal onderdeel. Wij hopen dat U deze kans met beide handen grijpt. We hebben echt geen nood aan meer SUV’s die vooral interessant zijn voor de omzetcijfers van de autoverkopers.

Tim Cassiers (BRAL)
Florine Cuignet (GRACQ)
Roel De Cleen (Fietsersbond)
collectief Bruxsel’Air
collectief Clean Air BXL

Meer info?
Contact BRAL: Tim Cassiers - 02 217 56 33 | 0476 449 223
Contact Fietsersbond: Roel De Cleen - 0486 306 604
Contact GRACQ: Florine Cuignet - 02 502 61 30

Lees ook