Persbericht: Omwonenden starten uniek overleg met Europees Parlement

Persbericht

De Coördinatie Europa is verheugd dat het Europees Parlement in dialoog wil gaan met het middenveld. Maar tegelijk is ze ook teleurgesteld over het gedrag van datzelfde Parlement in andere dossiers. Als recent voorbeeld: het kantoorproject voor het EU-parlement aan de Belliard- en Trierstraat wat vergund werd ondanks het negatief advies van de overlegcommissie.

Op initiatief van de Association du Quartier Léopold (AQL) en de Coördinatie Europa vond er op 23 april 2013 in het Europees Parlement een Ronde Tafel plaats. Daarbij waren vijf ondervoorzitters van het Parlement aanwezig, verschillende Europarlementsleden, vertegenwoordigers van het Brussels Gewest, Leefmilieu Brussel, het Agentschap voor Territoriale Ontwikkeling (ATO), de Stad Brussel, de Gemeente Etterbeek en vertegenwoordigers van bovengenoemde Brusselse organisaties.

De bedoeling van deze Ronde Tafel is een permanent overleg te organiseren voor een betere aanleg van het Leopoldpark – het park achter het Europees Parlement - en zijn omgeving. Dit initiatief is het gevolg van de talrijke bezwaren over het project om het Eastmangebouw in het Leopoldpark om te bouwen tot het Huis van de Europese geschiedenis.   

Alle partijen zijn het eens geworden dat deze Ronde Tafel geen eenmalig initiatief mag blijven. Er zullen verschillende technische werkgroepen volgen, twee jaarlijkse vergaderingen met de betrokken administraties van alle beleidsniveaus en een jaarlijkse ‘politieke’ bijeenkomst om de verschillende beslissingen te nemen die nodig zijn om het geleverde werk te bekrachtigen en te ondersteunen. 

Over volgende punten is er al een overeenkomst :

* cultureel : de bas-reliëfs van Rodin zullen in de  aandacht worden gebracht; hetzelfde geldt voor het initiatief ateliers d'artistes, er worden afspraken gemaakt over een samenwerking met la maison Hastir; er zal meer participatie zijn bij de animatie van publieke ruimtes.
* het beheer van het Leopoldpark: de Stad Brussel zal een beheersplan opstellen en op initiatief van het Gewest zal het beschermingsbesluit van het park verbeterd worden.
* mobiliteit : de regelgeving in en rond het park moet duidelijker zijn en gerespecteerd worden en er moet een duurzame oplossing komen voor het parkeerprobleem van de bezoekersbussen.

De Coordinatie Europa, gevormd door de Groupe  d’Animation du Quartier Européen (GAQ) en Association du Quartier Léopold (AQL), ondersteund door IEB en Bral, is verheugd over dit overleg. Het is immers een concretisering van een resolutie die door het Europees Parlement is gestemd in 2007:

“Het Parlement (…) is van mening dat de bouw van de nieuwe gebouwen van het Parlement en de latere investeringen in bouwwerkzaamheden rond deze gebouwen gevolgen voor de omgeving hebben gehad op het gebied van huisvesting, verkeer, arbeid- en leefomstandigheden en verzoekt daarom zijn secretaris-generaal een beleid te voeren dat voorziet in regelmatig overleg met vertegenwoordigers van de wijkbewoners en tijdig voor de volgende kwijting verslag uit te brengen over de resultaten die zijn behaald bij het streven om in samenwerking met de plaatselijke instanties het eventuele negatieve effect van de aanwezigheid van het Parlement te beperken;”

Hoewel de Coördinatie de positieve houding van het Parlement in deze nieuwe dialoog ten zeerste op prijs stelt, is ze anderzijds teleurgesteld over de aanpak van datzelfde Parlement voor het voormalige Bacob-gebouw op de hoek van de Trier- en Bellairdstraat. 

De Stad Brussel heeft onlangs een vergunning afgeleverd voor de afbraak van dit gebouw uit de jaren 80. Het gaat om een exemplarisch postmodernistisch gebouw, dat moet wijken voor kantoren voor het EU-parlement.

Met een aantal negatieve punten hypothekeert het zogenaamde Trebel-project de geloofwaardigheid van het Parlement:

- bijna 30.000 m² vloeroppervlakte in de plaats van de huidige 18.000 m², gaat in tegen de stedenbouwwetgeving en legt meer druk op de reeds aanzienlijke leegstand in de wijk ;
- de afbraak en heropbouw betekent een zware aanslag op het leefmilieu: zelfs rekening houdend met de meest gunstige hypotheses is moet dit project 48 jaar nodig (zonder bijkomende renovatie) om de verbruikte CO² te neutraliseren;
- de werfuitrusting op de openbare weg zal  een zware belasting zijn voor de inwoners van de Toulousestraat die hun straat zullen geblokkeerd zien voor verschillende jaren;
- gezien een vastgoedmaatschappij het project zal uitvoeren zal de Europese belastingbetaler teveel betalen gezien brutomarge wordt geschat op 49 miljoen euro, bijna 100% van de kosten van het nieuwe gebouw!

Is het de raison d’état of zijn er de dwingende bepalingen uit het gewestelijk Internationaal Ontwikkelingsplan (IOP)? Wij zien geen andere redenen waarom de overheid deze vergunning heeft verleend.

De Coördinatie Europa vraagt het EU-Parlement om te renoveren met respect voor het leefmilieu, respect voor het Europees budget en respect voor de levenskwaliteit van de omwonenden, eerder dan het bestaande patrimonium af te breken.

17 juni 2013

Contacten

Marco Schmitt, Association du quartier Léopold : 0497/122770
Hilde Geens, Bral : 0472/834574
Mathieu Sonck, Inter-Environnement Bruxelles : 0478/203578