De financiële structuur van BRAL

BRAL wordt gefinancierd met publieke middelden. Het is een teken van een gezonde democratie dat de overheid het middenveld en vooral ook haar kritische kijk op het beleid ook financieel steunt. Een kritisch middenveld heeft een belangrijke rol te spelen in het publiek debat, zowel als het gaat over concrete beleidsmaatregelen als over de maatschappelijke ambities.

BRAL heeft vier types publieke financiering. Onze structurele middelen zijn subsidies voor onze basiswerking die voor meerdere jaren zijn toegekend. We hebben een meerjarige erkenning bij zowel de VGC als Leefmilieu Brussel. We zijn ook erkend als federale milieuorganisatie, waarbij we wel jaarlijks een subsidieaanvraag moeten indienen. Onze jaarlijks te vernieuwen middelen zijn subsidies die ook een deel van onze basiswerking financieren en die we al enkele jaren ontvangen, maar waarvoor we wel elk jaar opnieuw een aanvraag moeten indienen zonder dat we met een meerjarige erkenning werken. Dit is het geval voor onze werking rond mobiliteit en stedenbouw. De projectmiddelen bestonden in 2020 uit drie projecten die afliepen: Looper, Pentagon Sud en CitizenDev. Daarnaast hebben we ook onze ExpAIR-werking (luchtkwaliteit) die we sinds enkele jaren jaarlijks aanvragen bij Leefmilieu Brussel. In 2020 hebben we voor het laatste halfjaar ook een kleine subsidie gekregen van Innoviris om twee aanvragen voor te bereiden voor een eventueel nieuw Co-Create project, waarmee niet verzekerd is dat die projecten ook weerhouden worden. Ten slotte krijgt BRAL ook steun voor tewerkstelling en vorming via de Sociale Maribel en VIA/VIVO middelen.

Andere inkomsten verwerven we voornamelijk uit de lidgelden en giften.

Tegenover die subsidies staan onze uitgaven. Bij BRAL worden de publieke middelen voornamelijk gebruikt om onze medewerkers te betalen. Daarnaast zijn er kosten die aan specifieke projecten of thema’s verbonden zijn (zoals publicaties, materiaal, etc..). Onder secretariaatskosten verstaan we de kosten verbonden aan huisvesting, kantoorbenodigdheden, etc.

Het BRUSSEL VAN BRAL

De ROL van BRAL

BRAL werd 40 in 2014

De leden van BRAL

De bestuurders